Czym jest Geoportal?

Geoportal to serwis internetowy znajdujący się pod adresem geoportal.gov.pl. Serwis powstał w ramach projektu GEOPORTAL.GOV.PL realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Projekt był realizowany w latach 2005-2008. Jego celem było stworzenie i udostępnienie baz danych geoprzestrzennych. Od 2009 r. realizowany jest projekt GEOPORTAL 2, który jest kontynuacją poprzedniego projektu i ma na celu rozbudowę infrastruktury informacji przestrzennej.

Jak korzystać

Aby móc przeglądać zasoby Geoportalu, należy mieć połączenie z internetem oraz urządzenie z zainstalowaną przeglądarką obsługującą cookies i JavaScript. Wyszukiwanie i przeglądanie map i danych za pomocą aplikacji webowej jest darmowe. Umożliwiają to kafelki na stronie głównej, a w przypadku podstron przyciski w prawej części ekranu. Mapy można przeglądać w trzech poziomach interfejsu użytkownika – prostym, rozszerzonym i pełnym. Aby móc widzieć poszczególne elementy zawartości mapy, należy zaznaczyć pola wielokrotnego wyboru (checkboxy).

Uwaga: Pobieranie danych z Geoportalu jest płatne – poza wyjątkami określonymi w regulaminie. Nie można też drukować map ani zapisywać ich do pliku. Jeśli potrzebujemy ortofotomapy albo danych katastralnych do celów geodezyjnych, musimy się zgłosić do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dane i usługi

Dane, które można przeglądać za pomocą serwisu, to:

 • EuroGlobalMap – mapa 45 krajów i terytoriów europejskich wraz z granicami administracyjnymi, sieciami wodnymi i transportowymi, osadnictwem i nazwami geograficznymi;
 • EuroBoundaryMap – mapa 41 krajów europejskich z nazwami i kodami jednostek administracyjnych i statystycznych;
 • dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych;
 • dane PRG – dane państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (m.in. granice państwa, województw, powiatów i gmin, pola ich powierzchni);
 • dane ewidencyjne – dane gruntów, budynków i lokali;
 • dane o charakterze katastralnym – przybliżone dane o lokalizacji i powierzchni działek ewidencyjnych (do celów identyfikacji i lokalizacji);
 • numeryczne dane wysokościowe – cieniowanie, hipsometria;
 • baza danych obiektów ogólnogeograficznych;
 • baza danych obiektów topograficznych;
 • mapa VMapL2 – granice, rzeźba terenu, hydrografia, przemysł, fizjografia, obiekty socjalno-kulturalne, transport, uzbrojenie terenu, roślinność;
 • mapy tematyczne – podziału administracyjnego, ogólnogeograficzna, krajobrazowa, hydrograficzna, sozologiczna;
 • skany map topograficznych;
 • ortofotomapa;
 • osnowy podstawowe;
 • inne dane – mapa bezrobocia według GUS, dyspozytornie medyczne, lokalizacja stacji EUPOS.

Serwis umożliwia korzystanie z następujących usług:

 • przeglądanie WMS – dane przestrzenne w postaci rastrowej; plik graficzny jest generowany za każdym razem po otrzymaniu zapytania;
 • przeglądanie WMTS – dane przestrzenne w postaci predefiniowanych fragmentów mapy – kafli; odpowiedź otrzymuje się szybciej niż w przypadku WMS, gdyż grafika jest wcześniej przygotowana;
 • wyszukiwanie CSW – umożliwia wyszukiwanie metadanych, czyli danych opisujących zgromadzone dane (np. ich lokalizację, datę pozyskania, skalę, rozdzielczość);
 • pobieranie WFS – pobieranie danych przestrzennych według określonych kryteriów;
 • pobieranie ATOM – pobieranie predefiniowanych zestawów danych przestrzennych bez określania kryteriów;
 • pobieranie WCS – pobieranie danych w formie rastrowej, gdzie warstwami są ciągłe dane przestrzenne;
 • przekształcanie WCTS – transformacja danych przestrzennych;
 • usługi słownikowe – słowniki miejscowości, ulic i adresów;
 • usługa API – umożliwia osadzenie mapy na stronie HTML;
 • usługa OpenLS – określanie położenia na podstawie zdefiniowanych punktów adresowych.

Dodaj komentarz